Navigace

Obsah

Chronologicky řazená rekapitulace průběhu přípravy lokality Na Zhůrách pro individuální bytovou výstavbu:

 

 • 09/2021 – zahájení projednávání podmínek záměru prodeje pozemků v lokalitě Na Zhůrách (zastupitelstvo města, věcné odborné a právní konzultace)

 

 • 07-09/2021 – zpracování znaleckého posudku na odhad prodejní ceny pozemků, zahájení přípravy podkladů pro předložení záměru prodeje pozemků v lokalitě Na Zhůrách jako celku s přesně definovanými podmínkami právního zajištění a s návrhem minimální prodejní ceny ve vazbě na znalecký posudek

 

MEZNÍK 4

06/2021 – zastupitelstvo města schválilo přípravu prodeje lokality pro výstavbu RD Na Zhůrách jako celku na základě veřejné soutěže (usnesení zastupitelstva města č. 2021/ZM/03/30 ze dne 22. 6. 2021)

 

 • 06/2021 – předložení Ekonomické analýzy výhodnosti variant prodeje lokality pro výstavbu RD Na Zhůrách zastupitelstvu města

 

 • 10/2020 - Písemné stanovisko RM a FV zasláno zastupitelům emailem dne 15.10.2020

 

 • 06/2020 – usnesení zastupitelstva města č. 2020/ZM/04/58 ze dne 22.6.2020 – uložení radě města a finančnímu výboru předložit písemné stanovisko pro finální rozhodnutí ZM o postupu řešení lokality „Na Zhůrách“

 

 • 02/2020 - předložení písemné informace zastupitelům města - rozpracování dvou prodejních variant lokality Na Zhůrách, s předpokladem projednání a rozhodnutí v období 03-04/2020 - pozdrženo krizovou situací a posunuto na 06/2020

 

 • 11/2019 - písemná zpráva pro členy zastupitelstva města - rekapitulace postupu přípravy pozemků, návrh na projednání a přijetí rozhodnutí o zahájení realizace přípravy prodeje, pracovní schůzka zastupitelů města - finální komparace všech reálných prodejních variant, individuální zdůvodnění každé varianty (právní, finanční, procesní a organizační stránka), byly identifikovány 2 možné varianty řešení a doporučeno obě varianty ještě jednou precizovat

 

 • od 04/2019 probíhá zpracování projektové dokumentace

 

MEZNÍK 3

04/2019 - uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem projektové dokumentace na infrastrukturu v lokalitě Na Zhůrách (usnesení Rady města č. 2019/RM/07/87 ze dne 15. 4. 2019)

 

 • 03-04/2019 vyhlášení výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace inženýrských sítí v lokalitě Na Zhůrách

 

MEZNÍK 2

02/2019 schválení rozpočtu na rok 2019, v položce Investiční akce schválen výdaj na zpracování projektové dokumentace zasíťování lokality Na Zhůrách pro výstavbu rodinných domů

 

 • 02-10/2018 průběžné projednání projektu, postupových kroků a návrhu pokračování realizace projektu v zastupitelstvu města a v pracovní skupině zastupitelů města

 

 • 11-12/2017 - finalizace návrhů prodejních variant (celkem 5)

 

 • 11/2017 - projednání navržených prodejních variant v pracovní skupině zastupitelstva města

 

 • 09-10/2017 příprava a analýza prodejních variant, zpracování právních stanovisek k prodejním variantám, příprava návrhů smluvních dokumentů a právního zajištění prodejů v jednotlivých variantách

 

 • 07-08/2017 - sběr a konzultace informací ke změně územního plánu a k časové a finanční náročnosti projektové přípravy zasíťování pozemků

 

 • 06/2017 - prezentace postupu projektu na jednání zastupitelstva města Český Dub, vč. prezentace průběžných výsledků vyhodnocení průzkumu zájmu - šetření poptávky (27.6.2017)

 

 • realizace průzkumu zájmu - šetření poptávky

 

 • 05-06/2017 – proběhly dvě komentované prohlídky lokality - účast 22 zájemců

 

 • pololetí 2017 – spuštěna webová a facebooková kampaň (www.bydleniceskydub.cz, https://www.facebook.com/bydleniceskydub/)

 

MEZNÍK 1

04/2016 - Záměr připravit pro výstavbu dále popisované pozemky schválilo zastupitelstvo města Český Dub svým usnesením č. 2016/ZM/03/35 ze dne 19. 4. 2016